W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Regulamin XIX Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej "Katowice - 2003"
organizowanej z okazji 445 rocznicy Poczty Polskiej i 110 - lecia Polskiego Ruchu Filatelistycznego

 1. Organizatorami XIX Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej "Katowice - 2003" są:

  • Zarząd Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Katowicach
  • Dyrekcja Okręgu Poczty Polskiej w Katowicach
  • Urząd Miejski w Katowicach
  • Polskie Radio Katowice S.A. w Katowicach

  w imieniu których działa Komitet Organizacyjny Wystawy powołany przez Zarząd Główny PZF na wniosek organizatorów.

 2. Wystawa odbędzie się pod patronatem Radia Katowice S.A. oraz TVP Katowice.

 3. Wystawa "Katowice - 2003" jest wystawą I stopnia.

 4. Wystawa odbędzie się w okresie od 22 sierpnia do 6 września 2003 roku w salach Górnośląskiego Centrum Kultury i Salach Reprezentacyjnych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

  Wystawa czynna będzie codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00.

 5. Siedziba Komitetu Organizacyjnego Wystawy (KOW) znajduje się w Katowicach, przy ul. Uniwersyteckiej 25 (Zarząd Okręgu PZF) tel. (0-32) 258 11 01.

  Biuro KOW jest czynne we wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w środy w godzinach od 12.00 do 17.00.

  Wszelką korespondencję w sprawie wystawy należy kierować pod adres:

  Komitet Organizacyjny XIX OWF "Katowice - 2003"

  Komisarz Generalny Wystawy

  ul. Uniwersytecka 25

  4 0 - 0 0 7 KATOWICE

  E-mail: kzp@kzp.pl

 6. Wystawcami mogą być : Poczta Polska, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, członkowie związków filatelistycznych FIP oraz autorzy i wydawcy literatury filatelistycznej a także inni zaproszeni przez KOW.

 7. W klasie konkursowej mogą brać udział wszyscy wystawcy, których eksponaty osiągnęły minimum kwalifikacyjne do udziału w wystawie I stopnia zgodnie z Zasadami Wystawiennictwa w PZF. Na wniosek Komisarza Okręgowego, Komitet Organizacyjny może przyjąć do klasy konkursowej eksponat nie spełniający w/w warunku.

 8. Do ekspozycji będą przyjęte jedynie eksponaty umieszczone jednostronnie na kartach albumowych znormalizowanego formatu.

  Przepis ten nie dotyczy literatury.

 9. Eksponaty na wystawie podlegają następującemu podziałowi na klasy:

  1. KLASY POZAKONKURSOWE
   1. KLASA OFICJALNA - obejmująca eksponaty Poczty Polskiej, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Wytwórni Papierów Wartościowych S. A., Projektantów oraz Grawerów znaczków.
   2. KLASA HONOROWA - obejmująca eksponaty zaproszone przez KOW o szczególnym znaczeniu filatelistycznym.
   3. KLASA JURORÓW I ASPIRANTÓW - obejmująca eksponaty czynnych na wystawie jurorów, aspirantów i członków ich rodzin.
   4. KLASA INNYCH UCZESTNIKÓW - obejmująca eksponaty zaproszone przez KOW.
  2. KLASY KONKURSOWE
   1. - klasa filatelistyki tradycyjnej ( TR )
   2. - klasa historii poczty ( HP )
   3. - klasa tematyczna ( T )
   4. - klasa całostek pocztowych ( CA )
   5. - klasa aerofilatelistyki ( AERO )
   6. - klasa maksymafilii ( MAX )
   7. - klasa znaków fiskalnych ( REV )
   8. - klasa młodzieżowa ( MŁ )
   9. - klasa eksponatów jednoramowych ( E-1 ) (patrz: załącznik do regulaminu)
   10. - klasa literatury ( LIT )
 10. Za zgłoszenie i wystawienie eksponatu pobiera się opłaty:

  • w klasach konkursowych II. 1 do 7 i 10 - 20 zł za ekran
  • w klasie konkursowej literatury - 20 zł za eksponat

  Zwolnienie z opłat przysługuje Honorowym Członkom PZF oraz posiadaczom złotej Odznaki "Za zasługi dla polskiej filatelistyki ".

  Klasy pozakonkursowe oraz klasa konkursowa młodzieżowa są zwolnione z opłat.

  Zgłoszenia wstępne należy kierować do KOW do dnia 28 lutego 2003 roku za pośrednictwem Komisarzy Okręgowych XIX Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej "Katowice '2003".

  Eksponaty zgłoszone po tym terminie będą mogły być przyjęte tylko w miarę posiadania wolnej przestrzeni ekspozycyjnej.

 11. W terminie do 15 kwietnia 2003 roku KOW zawiadomi wystawców o przyjęciu eksponatu i o wielkości przyznanej powierzchni ekspozycyjnej (minimum 5 ram 16-kartowych dla wystawcy dorosłego oraz 3 do 5 ram 16-kartowych dla wystawcy młodzieżowego).

  Wystawca sam dokonuje wyboru fragmentów zbioru, przeznaczonych do ekspozycji, w zależności od wielkości przyznanej mu powierzchni.

 12. Zgłoszenia ostateczne należy przysłać na formularzach dostarczonych przez KOW do dnia 15 maja 2003 roku wraz z kopią wniesionej opłaty za ekrany.

 13. Pod względem prawnym, filatelistycznym i technicznym eksponat powinien odpowiadać warunkom regulaminu oraz być przygotowany w sposób wskazany na formularzu zgłoszenia. Wystawca może udzielać organom KOW wskazówek dotyczących sposobu rozmieszczenia poszczególnych kart eksponatu w przydzielonych mu ramach ekspozycyjnych.

 14. Eksponaty wyróżnione dwukrotnie medalem złotym na wystawie II stopnia w okresie ostatnich czterech lat mogą, na życzenie wystawcy, otrzymać 8 ram 16 kartowych.

 15. KOW zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia eksponatu na wystawę bez podania przyczyn.

 16. Przyjęte eksponaty mogą być dostarczone na wystawę indywidualnie lub zbiorowo przez Komisarzy Okręgowych, najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2003 roku na adres biura KOW lub osobiście włożone w dniach 18-20 sierpnia 2003 r.

  W przypadku niedostarczenia eksponatu w terminie eksponat zostanie skierowany do magazynu. Za eksponat niedostarczony na wystawę organizatorzy nie będą zwracać opłaty za ekrany. Koszt dostarczenia eksponatu na wystawę ponosi wystawca.

 17. Każdy eksponat winien zawierać : kartę tytułową oraz sporządzoną w dwóch egzemplarzach specyfikację zawartego materiału na poszczególnych kartach wystawowych. Każda karta powinna być ponumerowana, opisana na odwrocie nazwiskiem i imieniem oraz umieszczona w specjalnej przeźroczystej koszulce.

  Niezbędne druki zostaną dostarczone wraz z decyzją o przyjęciu eksponatu na wystawę.

 18. Wystawca powinien wraz z eksponatem dostarczyć metrykę eksponatu w celu wpisania do niej wyróżnienia jakie otrzymał eksponat.

 19. KOW ponosi odpowiedzialność za eksponaty od chwili przyjęcia do magazynu do chwili ich zwrotu wystawcy ( przy odbiorze bezpośrednio przez wystawcę ) lub wydania ich komisarzom okręgowym. W czasie trwania wystawy KOW zapewnia eksponatom należytą ochronę i ubezpiecza je w wybranej instytucji ubezpieczeniowej do kwoty 20.000,- złotych za 1 eksponat.

  W przypadku zwrotu eksponatu przez licencjonowanego przewoźnika, KOW ubezpiecza przesyłkę na taką samą kowtę, na jaką ubezpieczono eksponat przy przesłaniu na wystawę, lecz nie wyższą niż 5.000,- zł.

  Zwrot eksponatów nastąpi w terminie do 2 tygodni od zamknięcia wystawy.

 20. Bez zgody KOW eksponat nie może być wycofany z wystawy przed jej zakończeniem. Podczas trwania wystawy nie mogą być również dokonywane w eksponacie żadne zmiany.

 21. Oceny eksponatów w klasie konkursowej dokona Sąd Konkursowy powołany przez ZG PZF na wniosek GKS w oparciu o aktualnie obowiązujące regulaminy, a dla klasy eksponatów jednoramowych wg oddzielnie opracowanego regulaminu.

 22. Sąd Konkursowy ma prawo dokonać zmian w zakwalifikowaniu eksponatu do odpowiedniej klasy i grupy, a także wyłączyć z oceny w przypadku naruszenia zasad wystawiennictwa w PZF lub niniejszego regulaminu. Wszelkie tego typu działania muszą zostać przekazane Komisarzowi Generalnemu Wystawy na piśmie.

 23. Uczestniczące w wystawie eksponaty mogą otrzymać następujące wyróżnienia :

  1. - wystawcy dorośli
   1. - dyplom w randze medalu dużego złotego
   2. - dyplom w randze medalu złotego
   3. - dyplom w randze medalu dużego pozłacanego
   4. - dyplom w randze medalu pozłacanego
   5. - dyplom w randze medalu dużego srebrnego
   6. - dyplom w randze medalu srebrnego
   7. - dyplom w randze medalu posrebrzanego
   8. - dyplom w randze medalu brązowego
   9. - dyplom

   W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zespołu oceniającego, Sąd Konkursowy może przyznać wystawcy Gratulacje.

   W przypadku eksponatów 1-ekranowych, oceny dokonuje się w oparciu o system punktowy (do 40 pkt.) wg którego można przyznać następujące wyróżnienia:

   • diamentowe (odpowiednik medalu złotego)
   • rubinowe (odpowiednik medalu srebrnego)
   • szmaragdowe (odpowiednik medalu brązowego).

   Sąd Konkursowy przyznaje także wielkie nagrody honorowe:

   • Grand Prix Wystawy dla najlepszego eksponatu

   • Wielka Nagroda w klasie tradycyjnej

   • Wielka Nagroda w klasie historii poczty

   • Wielka Nagroda w klasie tematycznej

   • Wielka Nagroda w klasie całostek pocztowych

   • Wielka Nagroda w klasie aerofilatelistyki

   • Wielka Nagroda w klasie znaków fiskalnych

   • Wielka Nagroda w klasie literatury filatelistycznej

    Wielka Nagroda w poszczególnych klasach zostanie przyznana tylko wtedy, gdy w danej klasie konkursowej wystawianych jest minimum 5 eksponatów, a kandydat musi być wyróżniony (nie uwzględniając klasy młodzieżowej) medalem złoty lub wyższym).

    W klasie, w której eksponat uzyskał Grand Prix Wystawy nie przyznaje się już wielkiej nagrody danej klasy.

   • Nagroda dla najstarszego uczestnika wystawy (przyznawana przez KOW)

   • Nagrody specjalne oraz nagrody dodatkowe ufundowane przez instytucje i fundatorów indywidualnych przekazane do dyspozycji Sądu konkursowego w celu ich przyznania, w miarę możliwości, zgodnie z życzeniem ofiarodawcy.

   Lista nagród zostanie ogłoszona w protokole Komisarza Generalnego Wystawy, przekazanym Sądowi Konkursowemu przed rozpoczęciem jego pracy.

  2. - wystawcy młodzieżowi
   1. - dyplom w randze medalu dużego pozłacanego
   2. - dyplom w randze medalu pozłacanego
   3. - dyplom w randze medalu dużego srebrnego
   4. - dyplom w randze medalu srebrnego
   5. - dyplom w randze medalu posrebrzanego
   6. - dyplom w randze medalu brązowego
   7. - dyplom

   Ustanawia się :

   • Wielką Nagrodę klasy młodzieżowej - dla najlepszego eksponatu młodzieżowego wybranego spośród eksponatów biorących udział w wystawie

   • Nagrody w poszczególnych grupach wiekowych A, B, C

    Grupa A - do 15 lat

    Grupa B - od 16 do 18 lat i eksponaty zbiorowe

    Grupa C - od 19 do 21 lat

   • Nagroda dla najmłodszego uczestnika wystawy (przyznawana przez KOW)

   • Dodatkowe nagrody przekazane do dyspozycji Sądu konkursowego.

   Nagrodzony eksponat musi otrzymać minimum medal duży srebrny.

 24. Każdy uczestnik wystawy otrzyma bezpłatnie katalog wystawy, medal, palmares, a Okręgi PZF, których wystawcy eksponują swoje eksponaty - palmares.

  Wstęp na wystawę po godzinach jej otwarcia będą miały jedynie osoby uczestniczące w wystawie z wyjątkiem okresu pracy Sądu konkursowego.

  Wstęp na wystawę dla wszystkich wystawców jest bezpłatny.

 25. Na terenie wystawy nie wolno osobom fizycznym uprawiać handlu walorami filatelistycznymi ani dokonywać transakcji zamiennych. Prawo sprzedaży mają jedynie stoiska poczty i innych instytucji, posiadających zgodę KOW.

 26. Podpisując zgłoszenie do udziału w wystawie wystawca stwierdza, że zna przepisy niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania bez zastrzeżeń.

 27. Zwiedzający wystawę zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych oraz do stosowania się do zarządzeń organów sprawujących nadzór nad wystawą.

 28. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje KOW.

 29. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PZF w dniu 23.11.2001 r. uchwałą nr 28/XVI/2001.

  Zmiany końcowe regulaminu zatwierdzono na roboczym posiedzeniu Prezydium w dniu 23.07.2003 r. (protokół Nr 35/XVIII/2003/Prob.).

Regulamin eksponatów jednoramowych
XIX Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej "Katowice 2003"

W związku z dopuszczeniem do ekspozycji na wystawach konkursowych nowej klasy wystawienniczej - eksponatów jedno-ramowych, Komitet Organizacyjny XIX OWF "Katowice 2003", za zgodą Zarządu Głównego PZF w Warszawie wprowadza tą klasę wystawienniczą do powyższego Regulaminu, wraz z uzupełnieniami i uwagami.

Eksponaty jedno-ramowe opierają się na następujących koncepcjach:

Eksponaty konkursowe.

Eksponaty jedno-ramowe są nietypowym rodzajem zbiorów wystawowych, ponieważ zawierają materiał, odnoszący się do jednej z klas wystawienniczych:

Podstawowe reguły budowy eksponatów.

Eksponaty jednoramowe muszą zawierać odpowiedni materiał filatelistyczny, składający się ze znaczków pocztowych, listów z obiegu pocztowego, całostek pocztowych, dokumentów pocztowych oraz materiałów filatelistycznych o najwyższej, dostępnej jakości. Użyte walory filatelistyczne muszą być zaaranżowane w taki sposób, aby całość odpowiadała zrównoważonemu planowi eksponatu, lub rozwijała jakiś aspekt, czy wycinek konkretnej klasy wystawienniczej.

Odpowiedni materiał filatelistyczny to taki materiał, który został wydany, zamierzono go wydać lub wykonano go przygotowując wydanie; był używany bądź też traktowany jako ważna opłata pocztowa przez agencje pocztowe - rządowe, lokalne lub prywatne, czy też przez inne władze, mające odpowiednie uprawnienia - w celu przesyłania korespondencji, zapewnienia innych sposobów łączności pocztowej, czy opłacania oficjalnych należności.

Eksponat winien ukazywać jasną koncepcję potraktowania tematu i być rozwinięty zgodnie z charakterystycznymi cechami odpowiednich klas konkursowych, określonych w regulaminach SREV i według jasno określonego planu oraz na bazie własnych badań. Tytuł eksponatu musi być zgodny z jego zawartością. Koncepcja budowy eksponatu winna być ukazana we wstępnie i opisana w języku polskim, lub w jednym z języków oficjalnych FIP. Dotyczy to także samego tekstu eksponatu.

Konieczne jest, aby eksponowany materiał był zgodny z wybranym tematem, wyrażał w najwłaściwszy sposób koncepcję budowy eksponatu i potwierdzał poziom zrozumienia tematu oraz badań własnych autora. Eksponat musi zawierać w najszerszym zakresie, właściwy materiał filatelistyczny o najwyższej dostępnej jakości.

Prezentacja oraz tekst eksponatu muszą być proste, pełne wyczucia i dobrze zrównoważone.

W przypadku, gdy materiał nie jest zrozumiały sam przez się, lub potrzebne jest zilustrowanie badań specjalnych autora, wymagane jest krótkie wyjaśnienie.

Kryteria oceny.

Oceny eksponatów jedno-ramowych dokonuje jury, powoływane i pełniące swoje obowiązki zgodnie z "Regulaminem Ogólnym Wystaw GREV".

Oto ogólne kryteria oceny eksponatów jedno-ramowych:

W zakresie kryterium "Rozwinięcie i opracowanie eksponatu" winna być oceniana: jasność tytułu i planu, oryginalność tematu oraz kompletność i poprawność wyselekcjonowanego materiału, ilustrującego na jednej ramie wybrany temat.

W ramach kryterium "Znaczenie filatelistyczne" oceniana będzie ważność i znaczenie filatelistyczne wybranego tematu w sensie jego zakresu, stopnia trudności oraz atrakcyjności filatelistycznej eksponatu, w powiązaniu z dostępną przestrzenią.

Analiza kryteriów "Wiedza filatelistyczna i pokrewna, związana z tematem oraz osobiste badania i studia" wymaga oceny:

Według kryteriów "Stan i rzadkość materiału filatelistycznego" ocenić należy jakość eksponowanych walorów filatelistycznych w powiązaniu ze standardem materiałowym, istniejącym dla danego tematu oraz zbadać rzadkość i stopień trudności w nabyciu wybranych walorów.

Stosując kryterium "Prezentacja" trzeba ocenić jasność i poprawność prezentacji tekstu, jak również ogólne wrażenia estetyczne eksponatu, przedstawionego na jednej ramie.

Ocena eksponatów.

Ocena eksponatów jedno-ramowych przeprowadzana jest przez jurorów-specjalistów, zgodnie z ich kompetencjami i "Regulaminem Ogólnym Wystaw GREV".

Eksponaty jedno-ramowe oceniane będą w oparciu o zasady, określone w części Regulaminu - "Kryteria oceny", według następujących norm punktowych:

Kryteria ocenyEksponaty:
tematyczneinne nietematyczne
Tytuł i plan96
Rozwinięcie i opracowanie eksponatu108
Znaczenie i wiedza filatelistyczna oraz osobiste badania i studia710
Stan i rzadkość68
Prezentacja88
Łącznie punktów:4040

Wyróżnienia w klasie eksponatów jedno-ramowych określane są nazwami kamieni szlachetnych:

34-40 punktów - wyróżnienie diamentowe (medal złoty),

27-33 punktów - wyróżnienie rubinowe (medal srebrny),

20-26 punktów - wyróżnienie szmaragdowe (medal brązowy).

Sąd konkursowy może przyznać nagrody specjalne za wyjątkowe znaczenie filatelistyczne, oryginalność, badania lub wyjątkowość materiału.

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij