W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

R E G U L A M I N
Krajowej Wystawy Filatelistycznej "Jubileusz 350 lecia obrony Jasnej Góry"
z okazji "VI pielgrzymki pocztowców na Jasną Górę" w dniu 11 czerwca 2005 roku.

 1. Organizatorami Krajowej Wystawy Filatelistycznej "Jubileusz 350 lecia obrony Jasnej Góry" są:

  • Polski Związek Filatelistów Zarząd Okręgu w Częstochowie
  • Rejonowy Urząd Poczty w Częstochowie
  • Urząd Miasta w Częstochowie

  w imieniu których działa Komitet Organizacyjny Wystawy (dalej zwany KOW) powołany przez Zarząd Okręgu PZF w Częstochowie w dniu 28 września 2004r.

 2. Wystawa jest konkursowa o zasięgu krajowym II stopnia.

 3. Wystawa odbędzie się w dniach 11 - 19.06.2005r w Muzeum Częstochowskim - Pawilon Wystaw Czasowych w Parku Staszica - czynna w godzinach jego otwarcia.

 4. Siedzibą KOW jest lokal Zarządu Okręgu Częstochowskiego PZF przy ul. Ogrodowej 67 42-200 Częstochowa.

  Telefony Komisarza Wystawy 0 502 351060 lub tel. / fax. (0-34) 3658446; e-mail: marinexfil@wp.pl

  adres do korespondencji:

  Komitet Organizacyjny KWF "Jubileusz 350 lecia obrony Jasnej Góry"
  ul. Ogrodowa 67
  42 - 200 Częstochowa

 5. Wystawcami mogą być członkowie PZF , zaproszeni przez KOW oraz autorzy i wydawcy literatury filatelistycznej.

 6. W klasach konkursowych mogą brać udział wszyscy wystawcy, których eksponaty osiągnęły minimum kwalifikacyjne do udziału w wystawie II stopnia zgodnie z zasadami wystawiennictwa w PZF.

 7. W klasie konkursowej przewidziane są również "debiuty".

 8. Do ekspozycji będą przyjęte jedynie eksponaty umieszczone jednostronnie na kartach albumowych formatu znormalizowanego oraz A4, przepis ten nie dotyczy literatury.

 9. Eksponaty na wystawie podlegają następującemu podziałowi na klasy:

  1. KLASY POZAKONKURSOWE.
   1. Klasa Honorowa - obejmująca eksponaty zaproszone przez KOW o szczególnym znaczeniu filatelistycznym.
   2. Klasa Jurorów i Aspirantów - obejmująca eksponaty czynnych na wystawie jurorów i ich rodzin
  2. KLASY KONKURSOWE
   • Klasa filatelistyki tradycyjnej ( TR )
   • Klasa historii poczty ( HP )
   • Klasa tematyczna ( TEM )
   • Klasa całostek ( CP )
   • Klasa eksponatów znaków fiskalnych ( REV )
   • Klasa eksponatów jednoramowych ( JE )
   • Klasa młodzieżowa ( MŁ )

  Grupy "A", "B" i "C"

  • Klasa literatury ( LIT )
 10. Za wystawienie eksponatu pobiera się opłaty:

  • w klasie konkursowej 10,-PLN za ekran
  • w klasie literatury 10,-PLN za eksponat
  • w klasach : pozakonkursowej oraz młodzieżowej - bezpłatnie.

  Opłaty za wystawienie eksponatu należy przesyłać na konto Zarządu Okręgu PZF w Częstochowie:

  Bank Pocztowy S.A. nr 50 1320 1465 2830 8922 2000 0001.

  Zwolnienie z opłat przysługuje również Honorowym Członkom PZF oraz posiadaczom Złotej odznaki "Za zasługi dla Polskiej Filatelistyki".

 11. Zgłoszenia należy kierować na adres KOW do dnia 28 lutego 2005r. potwierdzone przez Okręgową Komisję Wystaw. Eksponaty zgłoszone po tym terminie będą mogły być przyjęte tylko w miarę posiadanej powierzchni ekspozycyjnej.

 12. W terminie do 31 marca 2005r. KOW zawiadomi wystawców o przyjęciu eksponatu i o wielkości przyznanej powierzchni ekspozycyjnej ( min. 5 ekranów 16 kartowych dla wystawcy dorosłego; dla wystawców młodzieżowych: grupa A - 2 ekrany; B - 3 i C do 4 ekranów ).

 13. Do dnia 31 maja 2005r. wystawca, którego eksponat zakwalifikowano do ekspozycji winien kopię wniesionej opłaty na konto jak w pkt. 9 niniejszego regulaminu - przesłać na adres KOW.

 14. Pod względem prawnym, filatelistycznym i technicznym eksponat powinien odpowiadać warunkom oraz być przygotowany w sposób wskazany na formularzu zgłoszenia.

  Wystawca może udzielać organom KOW wskazówek dotyczących sposobu rozmieszczenia poszczególnych kart eksponatu w przydzielonych mu ekranach ekspozycyjnych.

 15. W wypadku dużej ilości zgłoszeń KOW zastrzega sobie prawo do przyjęcia eksponatu na wystawę i oceny przez Jury " z magazynu" bez podania uzasadnienia.

 16. Eksponat przyjęty na wystawę należy dostarczyć osobiście, przez upoważnioną osobę lub drogą pocztową w terminie do dnia 31 maja 2005r. na adres biura KOW. Za eksponat nie dostarczony na wystawę organizatorzy nie będą zwracać opłaty za ekrany. Koszt dostarczenia eksponatu na wystawę ponosi wystawca.

 17. Każdy eksponat winien zawierać kartę tytułową oraz sporządzoną w dwóch egzemplarzach specyfikację zawartego materiału na poszczególnych kartach wystawowych. Każda karta winna być ponumerowana, opisana na odwrocie nazwiskiem, imieniem oraz umieszczona w przezroczystej koszulce. Druki specyfikacji zostaną przesłane wraz z decyzją o przyjęciu eksponatu na wystawę.

 18. Wystawca powinien wraz z eksponatem dostarczyć metrykę eksponatu, w celu wpisania do niej wyróżnienia, jakie otrzymał eksponat.

 19. KOW odpowiada za eksponat od chwili przyjęcia go do magazynu do czasu jego odbioru przez wystawcę, osobę upoważnioną na piśmie lub nadania eksponatu pocztową przesyłką służbową poleconą za poświadczeniem odbioru, ewentualnie wartościową - na koszt wystawcy.

 20. KOW zabezpiecza całodobową ochronę eksponatów na czas trwania wystawy.

 21. Eksponat nie może być wycofany w wystawy przed jej zakończeniem. Podczas trwania wystawy nie mogą być dokonywane w eksponacie żadne zmiany.

 22. Oceny eksponatów w klasie konkursowej dokona Jury powołane przez Prezydium Zarządu Głównego PZF na wniosek GKS, a wcześniej na propozycję KOW, w oparciu o aktualnie obowiązujące regulaminy.

 23. Jury ma prawo dokonać zmian w zakwalifikowaniu eksponatu do odpowiedniej klasy i grupy, a także wyłączyć z oceny w przypadku naruszenia zasad wystawiennictwa w PZF lub niniejszego regulaminu. Wszelkie tego typu działania muszą zostać przekazane Komisarzowi Wystawy na piśmie. Za właściwy dobór eksponatów na wystawę odpowiada Komisarz Wystawy.

 24. Uczestniczące w wystawie eksponaty mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

  1. - wystawcy dorośli:

   Dyplom w randze medalu: dużego złotego, złotego, dużego pozłacanego, pozłacanego, dużego srebrnego, srebrnego, posrebrzanego, brązowego i dyplomu. W przypadku eksponatów jednoramowych oceny dokonuje się w oparciu o system punktowy wg którego można przyznać natępujące wyróżnienia:

   • dyplom w randze medalu złotego ( 90 - 100 pkt. )
   • dyplom w randze medalu srebrnego ( 70 - 89 pkt. )
   • dyplom w randze medalu brązowego ( 50 - 69 pkt. )

   Poniżej 50 pkt. będzie wydane zaświadczenie uczestnictwa przez KOW.

   Ustala się nagrody Grand Prix Wystawy dla najlepszego eksponatu oraz w poszczególnych klasach wystawienniczych, pod warunkiem uczestnictwa minimum pięciu eksponatów w danej klasie. Nagrody specjalne oraz nagrody dodatkowe ufundowane przez instytucje i fundatorów indywidualnych przekazane zostaną do dyspozycji Jury w celu ich przyznania, w miarę możliwości, zgodnie z życzeniem ofiarodawcy. Lista nagród zostanie przekazana przez KOW Jury wystawy przed rozpoczęciem jego pracy.

  2. - wystawcy młodzieżowi:

   Dyplom w randze medalu dużego pozłacanego, pozłacanego, dużego srebrnego, srebrnego, posrebrzanego, brązowego i dyplomu.

   Ustanawia się następujące nagrody dodatkowe:

   Dla najlepszego eksponatu młodzieżowego, wybranego spośród eksponatów biorących udział w wystawie.

   • grupa A do 15 lat
   • grupa B od 16 do 18 lat
   • grupa C od 19 do 21 lat

   Eksponaty zbiorowe zalicza się do grupy B. Nagrody dodatkowe przekazane zostaną do dyspozycji Sądu Konkursowego. Nagrodzony eksponat musi otrzymać minimum dyplom w randze medalu dużego srebrnego.

 25. Każdy uczestnik wystawy otrzyma bezpłatnie katalog i palmares wystawy oraz wydawnictwa pamiątkowe.

 26. Zwrot eksponatów nastąpi w terminie do 2 tygodni od zamknięcia wystaw.

 27. Na terenie wystawy nie wolno osobom fizycznym uprawiać handlu walorami filatelistycznymi, ani dokonywać transakcji wymiennych. Prawo sprzedaży znaczków mają jedynie stoiska Poczty Polskiej i innych instytucji , posiadających zgodę KOW.

 28. Podpisując zgłoszenie do udziału w wystawie wystawca stwierdza, że znane mu są przepisy niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

 29. Zwiedzający wystawę zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych oraz do stosowania się do zarządzeń organów sprawujących nadzór nad wystawą.

 30. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje KOW.

 31. Regulamin niniejszy został przyjęty przez Zarząd Okręgu PZF w Częstochowie oraz Komitet Organizacyjny Wystawy na wspólnym posiedzeniu w dniu 2004.12.17.

Regulamin Krajowej Wystawy Filatelistycznej "Jubileusz 350 lecia obrony Jasnej Góry" został zatwierdzony przez Prezydium ZG PZF w Warszawie w dniu 18.12.2004r. Protokoł nr 22 / XVIII / 2004 / PR .

Oraz z wniesionymi auto poprawkami w dniu 18.05.2005r. Protokoł nr 88 / XVIII / 2005 / Prob.

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij