W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Fischer - Przegld Filatelistyczny
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
od 01.12.2022
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2022
Cp
2022
Do
2022
Er
2022
Ps
2022

Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
PERFOMETRREKLAMA

Poczta Wodna Festiwal Wisły - Krypa Basonia 2022

2022.07.18. 17:49

Regulamin Poczty Specjalnej Wodnej "Festiwal Wisły - Krypa Basonia 2022" zorganizowanej w dniach 06.08.2022 - 14.08.2022

 1. Poczta Specjalna Wodna jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji Poczty Specjalnej Wodnej:
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonych placówkach pocztowych przesyłki pocztowe opatrzone uzgodnioną uprzednio adnotacją oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Współorganizator odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze specjalnego środka transportu przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.;
  3. Docelowa placówka Poczty Polskiej S.A. po otrzymaniu pakietu z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje go, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej Wodnej "Festiwal Wisły-Krypa Basonia 2022", zwana dalej Pocztą Specjalną Wodną są:
  1. Liga Morska i Rzeczna Oddział Kołobrzeg,
  2. Poczta Polska S.A.:
   1. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie, Bydgoszczy,
   2. RS Warszawa Miasto, RS Warszawa Województwo, RS Bydgoszcz
 3. Poczta Specjalna Wodna zostanie zorganizowana w dniach 06.08.2022 - 14.08.2022 Przemieszczanie przesyłek nastąpi trasą UP Warszawa 1 - UP Toruń 1, drogami wodnymi: Rzeka Wisła.
  1. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa z zakresu żeglugi śródlądowej oraz warunków pogodowych organizator dopuszcza transport przesyłek na trasie Warszawa - Toruń zamiennie drogą lądową.
 4. Do przemieszczenia Pocztą Specjalną Wodną zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Z okazji uruchomienia Poczty Specjalnej Wodnej będzie można wykorzystać kartki okolicznościowe wydane w 2021 roku przez Regionalnego Koordynatora ds. Filatelistyki ze Szczecina Nr 32,33,34. Można je nabyć w Urzędach Pocztowych wymienionych w poniższej tabeli:
  Urząd PocztowyDane kontaktowe
  UP Warszawa 1
  ul. Świętokrzyska 31/33
  00-001 Warszawa
  tel. 22 5053517
  UP Toruń 1
  Rynek Staromiejski 15
  87-100 Toruń
  tel. 56 652 78 13
  UP Szczecin 1
  ul. Bogurodzicy 1
  70-405 Szczecin
  tel. 887 331 056
  Informacje o wydanych kartkach okolicznościowych dedykowanych do Poczty Specjalnej Wodnej oraz sposobie ich nabycia będą również dostępne pod adresem http://www.poczta-polska.pl/sklep/wydawnictwa-regionalne/kartki-okolicznosciowe/.
  Zamówione kartki okolicznościowe będą wysyłane wyłącznie na koszt zamawiającego po wniesieniu odpowiedniej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Jednostki organizacyjne Poczty Polskiej nie będą wysyłać zamówionych kartek okolicznościowych na swój koszt, jako przesyłki służbowe.
 6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Pocztą Specjalną Wodną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie do placówek pocztowych w określonych terminach wyszczególnionych poniższej tabeli, z dopiskiem na kopercie: "Poczta Specjalna Wodna".
  Termin przekazania
  przesyłek do przewozu
  Pocztowe Placówki
  Nadawcze
  Trasa przewozu
  30.07.2022UP Warszawa 1
  ul. Świętokrzyska 31/33
  00-001 Warszawa
  UP Warszawa 1 - UP Toruń 1
  05.08.2022UP Płock
  ul. Bielska 14b
  09-400 Płock
  UP Płock - UP Toruń 1
  09.08.2022UP Włocławek 1
  Aleja Chopina 54
  87-800 Włocławek
  UP Włocławek - UP Toruń 1
  Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia Pocztą Specjalną Wodną, w Pocztowych Placówkach Nadawczych, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym. Tak przygotowane przesyłki zostaną przekazane osobie upoważnionej przez współorganizatora celem przemieszczenia Krypa Basonia do UP Toruń 1, który to po ich otrzymaniu odatuje przesyłki datownikiem dziennym oraz umieści na nich stempel o treści: "Przewieziono Krypa Basonia na trasie urząd nadania - UP Toruń 1".
 8. Poczta Polska S.A. ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną Wodną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach Poczty Specjalnej Wodnej z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 9. Poczta Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą, których współorganizator wykona przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację Poczty Specjalnej Wodnej odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Regiony Sieci wymienione w punkcie 2 regulaminu oraz podległe im placówki pocztowe wymienione w punkcie 5 regulaminu,
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie, trasie: Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kołobrzegu
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu Poczty Specjalnej Wodnej Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki i RS Regionalni Koordynatorzy ds. Filatelistyki wyszczególnieni w punkcie 2 regulaminu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 18 lipca 2022 roku.

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij