W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Zagłosuj w Plebiscycie na najładniejsze
znaczki i kartki
z 2021 roku
Biuletyn Filatelistyczny Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2021
Cp
2021
Do
2021
Er
2021
Ps
2021

Zn
2022
Cp
2022
Do
2022
Ps
2022
Zn
2023
PERFOMETRREKLAMA

Zmiany opłat pocztowych w 2003 roku - komunikat prasowy Poczty Polskiej

2003.01.01. 14:12

Zmiany opłat pocztowych w 2003 roku - opis zmian w cenniku i ich uzasadnienie.

Cennik za usługi pocztowe w obrocie krajowym

Spośród 54 pozycji cennika zmianą objęto tylko 21, przy czym aż w 7 przypadkach zmiana, bezpośrednio lub pośrednio, oznacza obniżkę ceny.

Przesyłki listowe

Utrzymano na dotychczasowym poziomie następujące opłaty zasadnicze: za przesyłki listowe priorytetowe - we wszystkich 8 kategoriach wagowych, za przesyłki listowe ekonomiczne w 6 kategoriach wagowych, za ankiety, za druki bezadresowe - we wszystkich 7 kategoriach wagowych, zarówno w przypadku druków bezadresowych miejscowych jak i zamiejscowych.

Podwyżki cen objęły wyłącznie dwie pierwsze kategorie wagowe listów ekonomicznych oraz opłatę za kartkę pocztową ekonomiczną. Spośród 20 różnych opłat zasadniczych za przesyłki listowe podwyższeniu uległy tylko trzy z nich, pozostałych siedemnaście opłat nie zmieniło się. Wzrosła - do 2,20 zł, tj. o 0,10 zł - opłata za traktowanie listu jako poleconego, oraz podwyższono - z 1,80 zł do 1,90 zł - opłatę za świadczenie dodatkowe, potwierdzenie odbioru.

Paczki, listy wartościowe

Nowy cennik wyraźnie obniża opłaty za podaną wartość, zamiast 1,00 zł za 20,00 zł podanej wartości, będzie 1,00 zł za 50,00 zł podanej wartości. Należy dodać, że opłata ta nie jest podwyższana od 1999 r. Uproszczono taryfę paczek, zmniejszając liczbę przedziałów wagowych z dotychczasowych, 20 (co kilogram) do 6. Obowiązywały będą przedziały wagowe o większej rozpiętości: co 3 kg i co 5 kg. Pierwszy raz od dwóch lat wzrosną niektóre opłaty zasadnicze za przyjęcie, przewóz i doręczenie wybranych kategorii wagowych paczek pocztowych: w obowiązujących dotychczas 8 kategoriach wagowych następuje obniżenie lub utrzymanie opłaty a w 12 kategoriach wagowych wprowadzono podwyżki. Wzrośnie opłata za zabezpieczenie paczki z podaną wartością (i analogicznie listu wartościowego) - z 2,20 zł do 2,50 zł. Czynności związane z zabezpieczeniem paczki klient może wykonać we własnym zakresie tak, więc korzystanie z zabezpieczenia stosowanego przez Pocztę Polską nie jest warunkiem skorzystania z usługi. Ze względu na obniżkę ceny za podaną wartość (zamiast 1,00 zł za każde 20,00 zł podanej wartości opłata wyniesie 1,00 zł za każde 50,00 zł podanej wartości), nowe opłaty za listy wartościowe będą niższe od dotychczasowych pomimo niewielkiego wzrostu (o 0,20 zł w każdej kategorii wagowej) opłat zasadniczych za listy wartościowe.

Przekazy pocztowe.

W nowym cenniku obniżono opłaty z dotychczasowych 15,00 zł do 11,00 zł za traktowanie przekazu jako telegraficznego oraz opłaty za doręczenie przekazu traktowanego jako telegraficzny przez umyślnego posłańca. Obniżenie opłaty wynika ze zmiany technologii świadczenia usługi przekazów telegraficznych w sieci placówek pocztowych dzięki wykorzystaniu sieci WAN. Opłaty za przekazy pocztowe wzrosną w niewielkim stopniu - z 4,00 zł do 4,50 zł za przekaz o kwocie do 50,00 zł oraz z 5,00 zł do 5,50 zł za przekaz o kwocie od 50,00 zł do 100,00 zł. Nie ulegają zmianie dotychczasowe opłaty: 0,20 zł za każde następne 20,00 zł (lub ich część) powyżej 100,00 zł. Z uwagi na dominujący udział w przekazach pocztowych ogółem przekazów o kwocie powyżej 100,00 zł, przeciętny wzrost opłat za przekazy pocztowe nie powinien być zbyt dolegliwy dla klientów.

Inkaso sum pieniężnych - przesyłki za pobraniem

Opłaty za zainkasowanie kwot pieniężnych i przekazanie ich do nadawcy przesyłki pobraniowej nie ulegną zmianom.

Opłaty za świadczenia dodatkowe i inne usługi.

Zdecydowana większość opłat za świadczenia dodatkowe i inne usługi w nowym cenniku pozostała niezmieniona w stosunku do opłat z 2002 r. Część opłat za niektóre usługi dodatkowe została także obniżona w odpowiedzi na sygnały z rynku. Obniżeniu w stosunku do opłat z 2002 r. ulegnie 5 opłat za świadczenia i usługi różne, bez zmian pozostanie 9 opłat a niewielka podwyżka dotyczy tylko 3 opłat (za złożenie pełnomocnictwa: jednorazowego z 1,80 zł do 2 zł oraz okresowego z 4,20 zł do 4,50 zł, za przyjęcie żądania niezwłocznego dosłania lub zwrotu przesyłki / przekazu w przypadku, gdy nie mogły zostać doręczone adresatowi: z 1,10 zł do 1,20 zł.)

Cennik za usługi pocztowe w obrocie zagranicznym

W nowym "Cenniku za usługi pocztowe w obrocie zagranicznym", wprowadzi się bardzo niewiele zmian.

Przesyłki listowe

W cenniku utrzymano na dotychczasowym poziomie następujące opłaty zasadnicze: za przesyłki listowe priorytetowe - we wszystkich kategoriach wagowych, za przesyłki listowe ekonomiczne - w 6 kategoriach wagowych , za listowe przesyłki priorytetowe i ekonomiczne z podaną wartością, za worek specjalny M priorytetowy, za worek specjalny M ekonomiczny, za priorytetowe druki dla ociemniałych ( cekogramy ), za przesyłki masowe priorytetowe i ekonomiczne. Zmianom ulegną wyłącznie dwie opłaty zasadnicze, opłaty za zabezpieczenie przesyłek z podaną wartością i za podaną wartość oraz niektóre opłaty za zaświadczenia dodatkowe i inne usługi.

Przesyłki listowe ekonomiczne

Podwyżki opłat zasadniczych dotyczą jedynie dwóch pierwszych kategorii wagowych (tj. o masie do 20 g i ponad 20g do 50 g) przesyłek listowych ekonomicznych listów, kartek, czasopism, druków i pakiecików ). Opłaty w pozostałych kategoriach wagowych, tj. od opłaty za listy o wadze od ponad 50 g do 2000 g utrzymane będą się na poziomie opłat roku 2002.

Przesyłki listowe z podaną wartością oraz paczki z podaną wartością

W cenniku podniesiono opłatę za zabezpieczenie przesyłki listowej i paczki z podaną wartością do wysokości 2,50 zł. Utrzymano opłatę za podaną wartość, tj. 1,00 zł przy jednoczesnym podniesieniu kwoty podanej wartości (z 20,00 zł do 50,00 zł), przez co obniżono ceny przesyłki listowej i paczki z podaną wartością.

Paczki

Wszystkie opłaty zasadnicze za paczki przewożone drogą lotniczą i lądowo - morską pozostały na poziomie cen roku 2002.

Opłaty za świadczenia dodatkowe i inne usługi

Większość opłat za świadczenia dodatkowe i inne usługi pozostanie na poziomie opłat roku 2002. Zmiany są niewielkie, dotyczą wyłącznie pięciu opłat: za poste restante z 1,00 zł na 1,10 zł, za złożenie pełnomocnictwa: jednorazowego z 1,80 zł na 2,00 zł oraz okresowego z 4,20 zł na 4,50 zł, za zwrot do nadawcy nieopłaconej lub niedostatecznie opłaconej przesyłki listowej priorytetowej lub ekonomicznej adresowanej za granicę z 1,10 zł na 1,20 zł, opłaty manipulacyjnej pobieranej w przypadku braku lub niedostatecznej opłaty nadesłanej z zagranicy przesyłki listowej zwykłej z 1,10 zł na 1,20 zł.

Uzasadnienie zmian cennika

Niewielkie podwyżki opłat za usługi pocztowe, jakie nastąpią w 2003 roku spowodowane są głównie planowaną modernizacją i restrukturyzacją przedsiębiorstwa. Działania te są pilną koniecznością zarówno ze względu na potrzeby Klientów, jak i wymagania stawiane operatorom publicznym na obszarze Unii Europejskiej. Inicjatywy podjęte przez Pocztę Polska w 2002 roku, miedzy innymi: wdrożenie kategoryzacji przesyłek, zmiany systemu komunikacji, rozwój informatyki, poprawa jakości świadczonych usług, wprowadzenie nowej usługi Telegram pocztowy i inne, wymagały poważnych nakładów finansowych. W roku bieżącym rozpoczęto także realizację wielu kosztownych inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu strategicznym. W przyszłym roku działania te będą kontynuowane w jeszcze większej skali. Planowane wydatki inwestycyjne Poczty Polskiej wyniosą ponad 900 milionów złotych, natomiast przedsiębiorstwo nie otrzyma żadnych dotacji z budżetu państwa. Wszystkie inwestycje musi finansować samodzielnie. Wymieniona kwota 900 milionów zł będzie przeznaczona przede wszystkim na rozwój systemu świadczenia usług powszechnych, na system komunikacji pocztowej, inwestycje informatyczne w sieci urzędów pocztowych oraz modernizację i rozbudowę sieci placówek. Szacowane skutki zmian opłat za usługi pocztowe w obrocie krajowym - w tym utrzymania większości opłat na niezmienionym poziomie oraz znacznego obniżenia opłat za usługi powszechne - wyniosą ok. 170 mln zł, co stanowi tylko 3% planowanych przychodów i zaledwie ok. 18% niezbędnych nakładów inwestycyjnych. Ponadto należy pamiętać, że zmiany cennika wynikają nie tylko z przesłanek ekonomicznym; są także efektem dążenia do ujednolicenia i doskonalenia oferty Poczty Polskiej w porównaniu do ofert operatorów publicznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Źródło: Poczta Polska, http://www.poczta-polska.pl/aktualnosci/index.html

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

KZP.pl na Facebooku

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij