W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Perfometr. Pomiar ząbkowania ze zwiększoną dokładnością z 1/4 do 1/8 (REKLAMA)

Cały przyrząd PERFOMETR składa się z 8 różnych precyzyjnych miarek

Wymiary miarki:

PL

Oferowany egzemplarz PERFOMETRU zabezpieczony hologramem został wykonany z identycznych materiałów, przy pomocy tych samych urządzeń i tej samej technologii montażu jak WZORCOWY PERFOMETR, który posiada Świadectwo Wzorcowania wydane przez Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu. Nr świadectwa WM/1669-1/2021.

EN

The copy of PERFOMETR offered, secured with a hologram, was made of identical materials, using the same equipment and assembly technology as the MODEL PERFOMETR, which has Calibration Certificate issued by the Regional Office of Measures in Poznań. Certificate No. WM/1669-1/2021.

DE

Das angebotene, Hologramm-geschützte PERFOMETR wurde aus identischen Materialien hergestellt, unter Verwendung der gleichen Geräte und der gleichen Montagetechnik wie das MUSTER PERFOMETR, das über ein Kalibrierungszertifikat mit Bescheinigungsnummer WM/1669-1/2021, ausgestellt vom Maß- und Messungsregionalbüro in Poznań, verfügt.

RU

Предлагаемый ПЕРФОМЕТР, защищенный голограммой, изготовлен из тех же материалов, с использованием того же оборудования и по той же технологии монтажа, что и ЭТАЛОННЫЙ ПЕРФОМЕТР, имеющий Сертификат калибровки, выданный Окружным отдел мер и весов в Познани. № свидетельства WM/1669-1/2021.

PL

Recenzja

Janusz Berbeka, Ekspert Polskiego Związku Filatelistów

"Prezentowany tu PERFOMETR jest zestawem 8 różnych miarek stworzonych na potrzeby głównie filatelistów. Poszczególne miarki charakteryzują się wyjątkową precyzją, a dokładność pomiarów dochodzi do 0,05 mm. Jest to jedyny, nieznany dotąd i tak wykonany zestaw miarek. Mamy miarki w centymetrach i calach, mamy precyzyjny kątomierz pozwalający np. zmierzyć kąty rastra wydania "Wodzów". Jest specjalna miarka do badania nadruków typograficznych wydania krakowskiego. Zmodyfikowany ząbkomierz pozwala z łatwością mierzyć perforację z dokładnością do 1/8 zamiast dotychczasowych pomiarów do 1/4. Ten wszechstronny profesjonalny przyrząd dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, został zgłoszony przez firmę EMMONI do urzędów patentowych w kilkudziesięciu krajach na kilku kontynentach. Uważam, że każdy zaawansowany kolekcjoner powinien korzystać z tego przyrządu."

EN

Review

Janusz Berbeka, Expert of the Polish Philatelic Association

"PERFOMETR presented here is a set of 8 different measures created for the use of philatelists, mainly. The individual measures are extremely precise, with a measurement accuracy of up to 0.05 mm. This is the only set of measuring gauges ever made in this way. We have measuring gauges in centimetres and inches, we have a precise protractor that allows us, for example, to measure the angles of the raster of the "Wodzowie" issue (Catalogue Fi.339-341). There is a special measure for examining the typographical overprints of the Cracow issue. The modified perforation gauge allows you to easily measure perforations within 1/8 instead of the previous measurements to 1/4. This versatile professional instrument, developed to the finest detail, has been reported by EMMONI with patent offices in dozens of countries on several continents. I believe that every advanced collector should use this instrument."

DE

Bewertungen

Janusz Berbeka

Experte des Polnischen Philatelistenverbandes

"Der hier vorgestellte PERFOMETR ist ein Satz von 8 verschiedenen Präzisionsmessinstrumenten, die hauptsächlich für Philatelisten zusammengestellt worden sind. Die einzelnen Messfeldern kennzeichnen sich durch aussergewöhnliche Präzision und die Messgenauigkeit erreicht 0,05 mm. Der PERFOMETR in seiner Zusammensetzung ist einzigartig und bisher unbekannt. Wir haben Messfelder in Zentimetern und Zoll und wir haben einen präzisen Winkelmesser mit dem wir zum Beispiel Winkel des Rasters bei der Ausgabe "Feldherren" (PL Fi. 339-341) messen können. Ein zusätzliches Messfeld, dient speziell der Untersuchung von typografischen Überdrucken der polnischen Briefmarken der "Krakauer Ausgabe" von 1919. Ein modifizierter Zähnungsmesser ermöglicht eine einfache Messung von Perforationen mit einer Genauigkeit von 1/8 anstelle von 1/4.

Dieses vielseitige und bis ins kleinste Detail ausgefeilte Profi-Instrument wurde von Firma EMMONI bei den Patentämtern in Dutzenden von Ländern auf mehreren Kontinenten angemeldet. Ich glaube, dass jeder fortgeschrittene Sammler dieses Instrument nutzen sollte."

RU

Обзор

Януш Бербека, эксперт Польского союза филателистов

«Представленный здесь ПЕРФОМЕТР, представляет собой набор из 8 различных шкал, предназначенных в основном для филателистов. Отдельные шкалы отличаются исключительной точностью, а точность измерения составляет до 0,05 мм. Это уникальный, ранее неизвестный, выполненный таким образом набор шкал. В нем есть шкалы в сантиметрах и дюймах, точный угломер, который позволяет, например, измерять углы растра серии «Предводители» (каталог Fi.339-341). Имеется специальная шкала для изучения типографских надпечаток на марках так называемого краковского выпуска. Модифицированный зубцемер с надрезом позволяет легко измерять перфорацию с точностью до 1/8 зубца вместо прежних 1/4. Заявка на выдачу патента на это универсальное профессиональное устройство, продуманное до мельчайших деталей, была отправлено компанией EMMONI в патентные ведомства в десятках стран на нескольких континентах. Я считаю, что каждый серьезный коллекционер должен использовать это приспособление».

PL

Dane techniczne

Cały przyrząd pomiarowy składa się z 8 różnych precyzyjnych miarek.

1 - PERFOMETR*

2 - DZIURKOMIERZ

3 - EMMONIMETR – 4525

4 - EMMONIMETR 1205 KR

5 - Miarka krakowska

6 - KĄTOMIERZ

7 - Miarka centymetrowa

8 - Miarka calowa

9 - Pole dla znaków wodnych

PERFOMETR B6 (czarny)

PERFOMETR C7 (kolor)

EN

Technical data and operating instructions for PERFOMETR.

The entire measuring instrument consists of 8 different precise measuring gauges

1 - PERFOMETR *

2 - PERFORATION GAUGE

3 - EMMONIMETR – 4525

4 - EMMONIMETR 1205 KR

5 - Cracovian measuring gauge

6 - PROTRACTOR

7 - Centimetre measuring gauge

8 - Inch measuring gauge

9 - Field for watermarks

PERFOMETR B6 monochrome version

PERFOMETR C7 colour version

DE

Technische Daten und Betriebsanleitung für das PERFOMETR

Das gesamte Messgerät besteht aus 8 verschiedenen Präzisionsmessinstrumenten.

1 - PERFOMETR*

2 - DIAMETER

3 - EMMONIMETR – 4525

4 - EMMONIMETR 1205 KR

5 - Messfeld für Krakauer Ausgabe

6 - WINKELMESSER

7 - Zentimetermaß

8 - Zollmaß

9 - Feld für Wasserzeichen

PERFOMETR B6 monochrome Version

PERFOMETR C7 farbige Version

RU

Технические данные и руководство по эксплуатации зубцемера ПЕРФОМЕТР

Измерительное устройство состоит из 8 различных точных шкал.

1 - ПЕРФОМЕТР ЗУБЦЕМЕР

2 - ИЗМЕРИТЕЛЬ ОТВЕРСТИЙ

3 - ЭММОНИМЕТР – 4525

4 - ЭММОНИМЕТР 1205 KR

5 - Шкала для марок краковского выпуска

6 - УГЛОМЕР

7 - Сантиметровая линейка

8 - Дюймовая линейка

9 - Поле для водяных знаков

ПЕРФОМЕТР B6 (czarny)

ПЕРФОМЕТР C7 (kolor)

PL

1. PERFOMETR *

Przyrząd pomiarowy do mierzenia perforacji znaczków (popularnie nazwany jest ząbkomierzem).

Składa się z 76 miarek. Łączny zakres pomiaru: od 8 1/2 do 17 7/8. Służy do mierzenia gęstości otworów w przedmiocie przeperforowanym z rozdzielczością rzędu 1/8 otworu na odcinku do 50 milimetrów (5 centymetrów). PERFOMETR został wykonany z przezroczystego materiału.

W dotychczas obowiązującej metodologii przyjęto pomiary ilości otworów na długości 20 mm z podziałką co 1/4 .

PERFOMETR zapewnia pomiar z wielokrotnie większą dokładnością, ponieważ zastosowano w nim:

- dwukrotnie dokładniejszą podziałkę: 1/8,

- obiekt w kształcie kropli,

- dodatkowy jaśniejszy punkt w celu precyzyjnej kalibracji pomiaru.

Ponadto znacznie zwiększono zakres pomiarowy z 20 do 50 mm.

Tego typu zwiększenie i doprecyzowanie skali pomiaru zwiększyło skokowo ich dokładność, co z kolei przyczyniło się do znacznego zminimalizowania interpretacji wyników.

Z lewej strony miarki umieszczone są wartości liczbowe pomiaru ze skokiem co 1/8. Obok klasycznych (podstawowych) wartości pomiaru 1/4, 1/2, 3/4 znajdują się nowe wartości 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 (puste miejsce przyjmuje wartość całkowitą).

W wersji kolorowej miernika wartości klasyczne pokazane są w kolorze czerwonym.

EN

1. PERFOMETR *

A measuring instrument for measuring the perforation of stamps (popularly known as a perforation gauge).

It consists of 76 measures. Total measurement range: from 8 1/2 to 17 7/8. It is used to measure density of openings in a perforated object with a resolution of 1/8 of an opening in a sectio to 50 millimetres (5 centimetres). PERFOMETR is made of transparent material.

In the methodology applicable so far, measurements of the number of openings on the length of 20 mm have been assumed, with a scale every 1/4 .

PERFOMETR provides measurement with many times greater accuracy, because it uses:

- twice as accurate scale: 1/8,

- a drop-shaped object,

- an additional brighter spot for precise measurement calibration.

In addition, the measuring range has been significantly increased from 20 to 50 mm.

Such increase and refinement of the measurement scale increased their accuracy by leaps and bounds, which in turn contributed to a significant minimization of the interpretation of the results. On the left side of the measure there are numerical values of measurement in 1/8 increments. In addition to the classic (basic) measurement values 1/4, 1/2, 3/4, there are new values 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 (the blank place takes an integer value).

In the colour version of the gauge, the classic values are shown in red.

DE

1. PERFOMETR *

Ein Messgerät (Zähnungsschlüssel) zur Messung der Perforation von Briefmarken, das aus 76 Messpunkten besteht.

Dient zur Messung der Perforation mit einer Teilung von 1/8 des Lochs über eine Strecke von bis zu 50 Millimetern (5 cm).

Der Gesamtmessbereich für eine Zähnungsmessung liegt hier zwischen 8 1/2 und 17 7/8.

Das PERFOMETR ist aus transparentem Material gefertigt. Bei der bisher angewandten Methodik wurde die Anzahl der Löcher auf einer Länge von 20 mm mit einer Teilung von 1/4 gemessen.

Das PERFOMETR bietet aus verschiedenen Gründen eine um ein Vielfaches höhere Messgenauigkeit:

- Es operiert mit doppelt so genauem Maßstab (1/8).

- Das Messfeld ist als ein tropfenförmiges Objekt („Träne“) dargestellt.

- Die „Tränen“ besitzen einen zusätzlichen helleren Punkt für eine präzise Messkalibrierung.

Darüber hinaus wurde der Messbereich von 20 auf 50 mm deutlich vergrößert. Durch eine derartige Vergrößerung und Präzisierung des Maßstabs stieg ihre Genauigkeit sprunghaft an, was wiederum dazu beitrug, dass die Interpretation der Ergebnisse erheblich eingeschränkt wurde. Auf der linken Seite des Messstabs werden die numerischen Werte in 1/8-Schritten angezeigt. Neben der Grundwerte 1/4, 1/2, 3/4 gibt es nun die neuen Werte 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 und 7/8. Ein leerer Raum entspricht einem ganzzahligen Wert. In der Farbversion des Messgeräts werden die klassischen Grundwerte in Rot angezeigt.

RU

1. ПЕРФОМЕТР *

ЗУБЦЕМЕР - Измерительный прибор для измерения перфорации (зубцовки) почтовых марок.

Состоит из 76 измерительных шкал. Общий диапазон измерений: от 8 1/2 до 17 7/8. Используется для измерения плотности отверстий в перфорированном предмете с точностью до 1/8 отверстия на участке до 50 миллиметров (5 сантиметров). ПЕРФОМЕТР выполнен из прозрачного материала.

В принятой до сих методологии принято измерять количества отверстий на отрезке 20 мм с точностью до 1/4 зубца.

ПЕРФОМЕТР обеспечивает измерения с точностью выше в несколько раз, потому что в нем используется:

– шкала, которая в два раза точнее: 1/8,

– объект в форме капли,

– дополнительная светлая точка для точной калибровки измерений.

Кроме того, значительно увеличен диапазон измерений: с 20 до 55 мм.

Такое увеличение диапазона и доработка шкалы измерений резко увеличивало их точность, что в свою очередь способствовало значительной минимизации интерпретации результатов.

С левой стороны шкалы приведены цифровые значения измерений с шагом 1/8. Рядом с классическими (основными) значениями измерения 1/4, 1/2, 3/4 находятся новые значения 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6 / 8, 7/8 (пустые места принимают значение целого числа).

В цветной версии измерительного прибора классические значения показны красным цветом.

PL

Prawidłowy pomiar perforacji:

1A.

Pomiar obiektu na PERFOMETRZE.

Dla wygody, przejrzystości i szybkość pomiaru należy umieścić PERFOMETR w lub na białej powierzchni dołączonej ochronnej plastikowej kieszeni.

Pierwszy otwór mierzonego obiektu należy umieścić centralnie na łezce w taki sposób, aby jasny środkowy punkt łezki był równo oddalony od lewego, prawego i dolnego brzegu otworu perforacyjnego

Z każdym kolejnym otworem postępujemy podobnie. W przypadku gdy w kolejnych otworach jasny punkt nie znajduje się centralnie między ząbkami to badany obiekt przesuwamy w górę lub dół miarki, aż do momentu gdy wszystkie jasne otwory będą położone centralnie.

Wartość pomiaru odczytujemy z kolumny z lewej strony.

W sytuacji gdy NIE MOŻNA dopasować na całej szerokości ząbkowania (max 50mm) do odpowiedniej wartości, należy porównać wartości umieszczone wyżej i niżej. Następnie wybrać najbardziej skrajny ząbek pasujący do swojego miejsca w jednej z dwóch perforacji i odczytać odpowiednią wartość

EN

Correct measurement of perforation:

1A.

Measurement of the object on PERFOMETR.

For convenience, transparency and speed of measurement, place the PERFOMETR in or on the white surface of the enclosed protective plastic pocket.

The first opening of the object to be measured shall be placed centrally on the teardrop in such a way that the bright midpoint of the tear is equidistant from the left, right and bottom edges of the perforation opening (photo 2, 3, 4).

We proceed in a similar manner with each subsequent opening. Where in subsequent openings the bright spot is not located centrally between the perforations, the tested object is moved up or down the measure, until all the bright openings are in a central position.The measurement value is read from the column on the left.

When it is NOT POSSIBLE to adjust the full width of the perforation (max. 50 mm) to a suitable value, compare the values placed above and below. Then select the most extreme

perforation that matches its position in one of the two perforations and read off the corresponding value (photo 5, 6, 7, 8).

DE

Messung der Perforation:

1A.

Messung einer Briefmarke auf dem PERFOMETR:

Für eine bequeme, übersichtliche und schnelle Messung legen Sie das PERFOMETR in oder auf die weiße Oberfläche der beiliegenden Schutzhülle aus Kunststoff.

Das erste Loch des zu messenden Objekts sollte mittig auf der Träne platziert werden, sodass der helle Mittelpunkt der „Träne“ gleich weit vom linken, rechten und unteren Rand des Perforationslochs entfernt ist. (Abb. 2,3,4).

Mit jedem weiteren Loch verfahren Sie auf die gleiche Weise. Für den Fall, dass in den nachfolgenden Löchern sich der helle Fleck nicht in der Mitte zwischen den Zähnen befindet, wird das Prüfobjekt auf dem Maßband nach oben oder unten bewegt, bis alle hellen Löcher in der Mitte liegen.

Der Messwert wird in der linken Spalte abgelesen.

Wenn es NICHT MÖGLICH ist, die gesamte Breite der Zähnung (max. 50 mm) auf den richtigen Wert einzustellen,

vergleichen Sie die Wertreihen oben und unten. Wählen Sie dann den äußersten Perforationszahn und setzen Sie ihn in eine der beiden Perforationsreihen oben oder unten so, dass er passt. Lesen Sie dann den entsprechenden Wert ab (Abb. 5,6,7,8).

RU

Правильное измерение зубцовки (перфорации):

1A.

Измерение объекта на ПЕРФОМЕТРE.

Для удобства, четкости и быстроты измерения поместите ПЕРФОМЕТР внутрь или на белую поверхность прилагающегося защитного пластикового кармана.

Первое отверстие измеряемого предмета должно быть расположено по центру слезы таким образом, чтобы светлая центральная точка слезы находилась на равном расстоянии от левого, правого и нижнего краев перфорационного отверстия. (фото 2, 3, 4).

С каждым следующим отверстием поступаем подобным образом. Если в последующих отверстиях светлая точка находится не по центру между зубами, исследуемый предмет нужно перемещать вверх или вниз шкалы, пока все светлые отверстия не будут расположены по центру.

Находим значение измерения в столбце слева.

В том случае, если по всей ширине перфорации (макс. 50 мм) НЕВОЗМОЖНО подобрать подходящее значение, следует сравнить значения, расположенные выше и ниже. Затем выберите самый крайний зубец, подходящий на свое место в одной из двух перфораций, и найдите соответствующее значение.(фото 5, 6, 7, 8).

PL

1B.

Pomiar obiektu pod PERFOMETREM

Dotyczy to obiektów znajdujących na stałe na większych powierzchniach, bez możliwości ich rozdzielenia np. znaczek naklejony na kopercie (fot. 9). W tym wypadku sam pomiar może wydawać się dosyć utrudniony, ale otrzymany dokładny wynik wynagradza trudności. Podczas tego pomiaru postępujemy analogicznie. Tutaj zalecamy użycie końca łezki. Koniec pierwszej łezki powinien znaleźć się po środku ząbka. Z kolejnym ząbkiem postępujemy podobnie. Itd.

PERFOMETR Dodatkowe informacje.

Dla wygodniejszego wyszukiwania pomiarów i często używanych wartości, ząbkowania całkowite od 9 do 17 zostały umieszczone na ciemniejszym tle. Ponadto dla ułatwienia zliczania ząbkowania co 10-ta łezka ma jasny kolor (fot.9). W PERFOMETRZE kolorowym zastosowano odpowiednio: tło żółte i łezki czerwone. W odległości 20 mm od lewego brzegu umieszczono pionową linię pokazującą klasyczny zakres pomiaru. W wersji kolorowej linia ta jest czerwona.

EN

1B.

Measurement of the object under PERFOMETR.

This applies to objects permanently located on larger areas, without the possibility of their separation, e.g. a stamp stuck on an envelope (photo 9). In this case, the measurement itself may appear quite difficult, but the exact result obtained makes up for the difficulty. During this measurement we proceed analogously. Here we recommend using the teardrop end. The end of the first teardrop should be in the middle of the perforation. We proceed in a similar manner with the next perforation, etc.

PERFOMETR Additional information.

For more convenient retrieval of measurements and frequently used values, total perforations from 9 to 17 were placed on a darker background. In addition, for ease of perforation counting, every 10th teardrop has a bright colour (photo 9). In the colour PERFOMETR, yellow background and red teardrops were used respectively. A vertical line is placed 20 mm from the left edge, showing the classic range of the measurement In the colour version, this line is red.

DE

Messung der Perforation:

1B.

Objektmessung unter dem PERFOMETR

Dies gilt für Gegenstände (Briefmarken), die sich dauerhaft auf größeren Flächen befinden, ohne Möglichkeit ihrer Ablösung, z. B. eine Briefmarke, die auf einem Umschlag klebt (Abb 9). In diesem Fall kann die Messung als recht schwierig erscheinen, aber das genaue Ergebnis entschädigt uns für die Schwierigkeiten.

Während dieser Messung verfahren wir analog. Hier empfehlen wir die Verwendung vom Ende der Mess-Träne.

Das Ende der ersten Träne sollte sich in der Mitte des Zahns befinden. Mit dem nächsten Zahn verfahren Sie auf die gleiche Weise, usw.

Zusätzliche Informationen zum PERFOMETR:

Zum bequemeren Abrufen von Messungen und häufig verwendeten Werten sind die ganzzahligen Werte von 9 bis 17 auf einen dunkleren* Hintergrund gesetzt. Um das Zählen der Zähnung zu erleichtern, hat jede zehnte Träne eine helle* Farbe (Abb. 9).

* In der farbigen Version vom PERFOMETR liegen die Tränen der ganzzahligen Werte auf gelbem Hintergrund und jede zehnte Träne ist rot dargestellt.

In einem Abstand von 20 mm vom linken Rand ist eine vertikale Linie angebracht, die den klassischen Messbereich anzeigt. In der Farbversion ist diese Linie rot.

RU

Правильное измерение зубцовки (перфорации):

1B.

Измерение объекта под ПЕРФОМЕТРOM.

Это относится к объектам, находящимся на больших поверхностях без возможности их разделения, например, почтовым маркам, наклеенным на конверт (фото 9). В этом случае само измерение может показаться довольно сложным, но полученный точный вознаграждает за труды. Во время этого измерения действуем аналогичным образом. В данном случае рекомендуем использовать кончик слезы. Конец первой слезы должен оказаться в центре зубца. С очередным зубцом поступаем подобным образом. И т.д.

ПЕРФОМЕТР

Дополнительная информация

Для удобства измерений и поиска часто используемых значений целые зубцы от 9 до 17 помещены на более темном фоне. Кроме того, для облегчения подсчета перфорации каждая 10-й слеза светлого цвета (fot.9).

В цветном ПЕРФОМЕТРE используется, соответственно: желтый фон и красные слезки.

На расстоянии 20 мм от левого края расположена вертикальная линия, показывающая классический диапазон измерений. В цветной версии эта линия красного цвета.

PL

2. DZIURKOMIERZ

Miarka kołowa służy do pomiaru wielkości otworu perforacyjnego. Zakres wielkości pomiaru

od 0,7 mm do 2 mm. Skok pomiaru co 0,1 mm.

Mierzony otwór przykładamy do najbardziej pasującego okręgu, połowy okręgu.

W zależności od percepcji mierzącego możemy użyć różnych kolorów.

EN

2. PERFORATION GAUGE

Circle measuring gauge is used for the measurement of the perforation opening size. Measurement scope from 0.7 mm to 2 mm. Measuring increments of 0.1 mm.

We apply the measured opening to the most matching circle, half of the circle. Depending on the perception of the measurer, we can use different colours.

DE

2. DIAMETER

Ein Präzisions-Diameter dient dazu, die Größe des Perforationslochs zu messen.

Der Messbereich liegt von 0,7 mm bis 2 mm in Messschritten von 0,1 mm.

Das gemessene Loch wird auf dem am besten geeigneten Kreis, dem Halbkreis, platziert.

Je nach Wahrnehmung des Messenden können verschiedene Farben verwendet werden.

RU

2. ИЗМЕРИТЕЛЬ ОТВЕРСТИЙ

Круглая линейка для измерения размера отверстия перфорации. Диапазон измерений от 0,07 мм до 2 мм. Шаг измерений 0,1 мм.

Измеряемое отверстия прикладываем к наиболее подходящей окружности, половине окружности.

В зависимости от особенностей восприятия можно использовать разные цвета.

PL

3. EMMONIMETR - 4525

Miarka siatkowa służy do pomiaru odległości pomiędzy wybranymi punktami na powierzchni

max 5x4 cm. Dokładność pomiaru 0,25mm (250 mikronów).

EN

3. EMMONIMETR – 4525

A grid measure is used to measure the distance between selected points on a surface max. 5x4 cm. Measurement accuracy 0.25 mm (250 microns).

DE

3. EMMONIMETR 4525

Das Rastermaß wird verwendet, um den Abstand zwischen ausgewählten Punkten auf einer Fläche von maximal 5 x 4 cm zu messen.

Die Messgenauigkeit beträgt dabei 0,25 mm (250 Mikrometer).

RU

3. ЭММОНИМЕТР 4525

Сетчатая шкала используется для измерения расстояния между выбранными точками на площади макс. 5х4 см Точность измерения 0,25 мм (250 микрон).

PL

4-5. EMMONIMETR 1205 KR – dwie miarki połączone.

4-5. EMMONIMETR 1205 KR – Kombination zweier Messinstrumente.

4-5. ЭММОНИМЕТР 1205 KR – две соединенные шкалы.

4. EMMONIMETR 1205

Miarka siatkowa służy do pomiaru odległości pomiędzy wybranymi punktami na powierzchni 26 mm

Dokładność pomiaru 0,05mm (50 mikronów).

UWAGA! Ze względu na zastosowaną gęstą siatkę pomiarową konieczne jest użycie mikroskopu lub szkła powiększającego >30x lub 60x (do kupienia w zestawie lub samodzielnie na oddzielnej akucji)

Zastosowano różne położenie linii mierniczych. Takie naprzemienne ich rozmieszczenie ułatwia odczyt wartości, nie powoduje efektu zlewania się linii oraz skraca czas wyszukiwania punktów i pomiaru.

EN

4. EMMONIMETR 1205

A grid measure is used to measure the distance between selected points on a surface 26mm x 51mm, > 1 x 2 inch with 1/16 inch edge scale. Measurement accuracy 0.05mm (50 microns). Due to the dense measurement grid used, the use of a microscope or magnifying glass >30x is required. Different positions of the measuring lines were used. This alternate arrangement makes it easier to read the values, it prevents the effect of the lines getting blurred and it also reduces the time needed to find and measure points.

DE

4. EMMONIMETR 1205

Das Rastermaß wird verwendet, um den Abstand zwischen ausgewählten Punkten auf einer Fläche von 26mm x 51mm, > 1 x 2 Zoll mit Randabstufung 1/16 Zoll. zu messen.

Die Messgenauigkeit beläuft sich auf 0,05 mm (50 Mikrometer). Aufgrund des verwendeten, dichten Messrasters ist die Verwendung eines Mikroskops oder einer Lupe >30x erforderlich.

Es wurden verschiedene Positionen der Messlinien verwendet. Eine solche alternative Anordnung erleichtert das Ablesen der Werte, führt nicht zu einer Verschmelzung der Linien und verkürzt die Zeit der Punktsuche und Messung.

RU

4. ЭММОНИМЕТР 1205

Сетчатая шкала используется для измерения расстояния между выбранными точками на площади макс. 26 мм х 51 мм, > 1 x 2 дюйма со шкалой по краю 1/16 дюйма.

Точность измерения 0,05 мм (50 микрон). Из-за плотной измерительной сетки необходимо использовать микроскоп или лупу с 30-кратным увеличением.

Используется различное расположение измерительных линий. Такое чередование облегчает поиск значения, не приводит к слиянию линий и сокращает время поиска точек и измеренного значения.

PL

5. EMMONIMETR KR

W prawym górnym rogu umieszczono dodatkową miarkę specjalnie dedykowaną do badania nadruków typograficznych znaczków polskich wydania przedrukowego tzw. „krakowskiego” z 1919r. Służy ona do precyzyjnego pomiaru wysokości samego nadruku, jak i odległości pomiędzy I i II wersem i rombem. Więcej szczegółowych informacji o badaniach tych nadruków w literaturze przedmiotu. Np.: Michael Lenke: Die Krakauer Ausgaben der polnischen Post von 1919. Quickborn/Elbe, im April 1919. Przykładowy sposób pomiaru pokazano na fot. 10.

EN

5. EMMONIMETR KR

In the upper right corner there is an additional measure specifically dedicated to test typographical overprints of Polish stamps of the 1919 “Cracow” reprint edition. It is used to precisely measure the height of the print itself as well as the distance between verse I and II and the rhombus. More detailed information about the study of these prints may be found in reference literature. E.g.: Michael Lenke: Die Krakauer Ausgaben der polnischen Post von 1919. Quickborn/Elbe, im April 1919. An example of the measurement method is shown in Fig. 10.

DE

5. EMMONIMETR KR

In der oberen rechten Ecke befindet sich ein zusätzliches Messfeld, das speziell der Untersuchung von typografischen Überdrucken der polnischen Briefmarken der „Krakauer Ausgabe“ von 1919 gewidmet ist.

Er dient dazu, die Höhe des Aufdrucks selbst sowie den Abstand zwischen dem I. und II. Vers und der Raute genau zu messen.

Ausführlichere Informationen über die Forschung zu diesen Überdrucken finden Sie in der Literatur, zum Beispiel bei Michael Lenke: Die Krakauer Ausgaben der polnischen Post von 1919. Quickborn/Elbe, im April 1919. Ein Beispiel für eine Messung ist auf Abb. 10 zu sehen.

RU

5. ЭММОНИМЕТР KR

В правом верхнем углу расположена дополнительная шкала, предназначенная специально для проверки типографских надпечаток на польских марках, сделанных в 1919 году (так называемый краковский выпуск).

Он используется для точного измерения высоты самой надпечатки, а также расстояния между первой и второй строками и ромбом. Более подробную информацию об исследованиях этих надпечатков можно найти в специальной литературе. Например: Michael Lenke: Die Krakauer Ausgaben der polnischen Post von 1919. Quickborn/Elbe, im April 1919. Пример способа измерения показан на фото 10.

PL

6. KĄTOMIERZ z miarką do okręgów.

6a Służy do pomiaru kątów, linii rastra. Zakres pomiaru 0-90', dokładność pomiaru 1'

6b Służy do pomiaru okręgu. Zakres pomiaru: średnica 50 mm, dokładność pomiaru 0,25mm.

EN

6. PROTRACTOR with circle measuring gauge.

6a It is used to measure angles, raster lines.

Measuring range 0-90', measuring accuracy 1'

6b It is used to measure a circle.

Measuring range: diameter 50 mm, measuring accuracy 0.25 mm.

DE

6. Winkelmesser mit Kreismessung.

6a. Wird zum Messen von Winkeln und Rasterlinien verwendet.

Messbereich 0-90', Genauigkeit 1'

6b. Er wird verwendet, um einen Kreis zu messen.

Messbereich: Durchmesser 50 mm, Messgenauigkeit 0,25 mm.

RU

6. УГЛОМЕР с линейкой для окружностей

6a Служит для измерения углов, линий растра. Диапазон измерений 0-90', точность измерения 1'.

6b Служит для измерения окружности. Диапазон измерений: диаметр 50 мм, точность измерения 0,25 мм.

PL

7. Miarka centymetrowa z zakresem pomiaru do 20 cm.

Miarka ta składa się z sześciu poziomów pomiaru:

5mm; 1mm; 0,5mm; 0,25mm; 0,2 mm; 0,1mm (100 mikronów).

Dla wartości od 0,20 (200 mikronów) do 0,10 (100 mikronów) zalecane jest użycie lupy >10x.

8. Miarka calowa z zakresem pomiaru do 7 3/4 cala.

Dokładność 1/64 cala.

EN

7. Centimetre measure with measurement range up to 20 cm.

This measure consists of six levels of measurement:

5mm; 1mm; 0.5mm; 0.25mm; 0.2mm; 0.1mm (100 micron).

For values between 0.20 (200 microns) and 0.10 (100 microns), a magnifier >10x is recommended.

8. Inch measuring gauge with measuring range up to 7 3/4 inches.

1/64 inch accuracy.

DE

Zentimetermaßband mit einem Messbereich von bis zu 20 cm.

Die Aufteilung des Zentimetermaßes besteht aus sechs Messstufen:

5 mm; 1 mm; 0,5 mm; 0,25 mm; 0,2 mm und 0,1 mm (100 Mikrometer).

Für Werte zwischen 0,20 (200 Mikrometer) und 0,10 (100 Mikrometer) wird eine Lupe >10x empfohlen.

Zollmaßband mit einem Messbereich von bis zu 7 3/4 Zoll.

Genauigkeit 1/64 Zoll.

RU

Сантиметровая линейка с диапазоном измерений до 20 см.

Данная линейка состоит из шести уровней измерений:

5 мм; 1 мм; 0,5 мм; 0,25 мм; 0,2 мм; 0,1 мм (100 микрон).

Для значений от 0,20 (200 микрон) до 0,10 (100 микрон) рекомендуем использовать лупу >10x.

Дюймовая линейка с диапазоном измерений до 7 3/4 дюйма.

Точность 1/64 дюйма.

PL

9. Czarne pole dla znaków wodnych. Ułatwia i zwiększa kontrast podczas odczytu.

EN

9. Black field for watermarks

It facilitates and increases contrast during readout.

DE

Schwarzes Feld für Wasserzeichen.

Erleichtert und erhöht den Kontrast beim Lesen.

RU

9. Черное поле для водяных знаков.

Повышает контраст и облегчает просмотр.

PL

EMMONI zastrzega, że wyniki pomiarów uzyskane za pomocą miarki PERFOMETR nie mogą być podstawą żądania jakiegokolwiek odszkodowania.

* Miarka powyższa podlega ochronie prawnej.

1. Zgłoszono jako wynalazek P.438907 w Urzędzie Patentowym RP

2. Zarejestrowany wzór wspólnotowy 008681795-0001:0002 . Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

3. Zgłoszono jako wzór przemysłowy DM/216832 w Kanadzie, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Japonii, Meksyku, Norwegii, Rosji, Ukrainie, USA.

4. Zgłoszono jako wzór przemysłowy 2021306836535 w Chinach (a dokładniej "w Chińskiej Krajowej Administracji ds. Własności Intelektualnej").

EN

EMMONI reserves that results of measurements obtained by means of PERFOMETR gauge may not be the basis for claiming any compensation.

PERFOMETR * The above gauge is subject to legal protection.

1. P.438907 patent pending in the Patent Office of the Republic of Poland

2. Registered Community Design 008681795-0001:0002. Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden.

3. Reported as industrial design DM/216832 in Canada, Switzerland, UK, Japan, Mexico, Norway, Russia, Ukraine, USA.

4. Reported as industrial design 2021306836535 in China (more specifically, “with the China National Intellectual Property Administration”).

DE

EMMONI behält sich vor, dass die mit dem PERFOMETR erzielten Messergebnisse keine Grundlage für die Forderung einer Entschädigung sein können.

* PERFOMETR unterliegt dem Rechtsschutz.

1. Als Erfindung P.438907 beim Patentamt der Republik Polen angemeldet

2. Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 008681795-0001:0002: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden.

3. Es wurde als Industriemuster DM/216832 in Kanada, der Schweiz, Großbritannien, Japan, Mexiko, Norwegen, Russland, der Ukraine und den USA angemeldet.

4. Es wurde als Industriemuster 2021306836535 in China (genauer gesagt bei der „China National Administration of Intellectual Property“) angemeldet.

RU

EMMONI заявляет, что результаты измерений, полученные с помощью измерительного устройства ПЕРФОМЕТР, не могут быть основанием для какой-либо компенсации.

* Данная шкала охраняется авторским правом.

1. Подана заявка на изобретение P.438907 в Патентное ведомство Республики Польша.

2. Зарегистрирован образец ЕС 008681795-0001:0002. Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Германия, Дания, Италия, Ирландия, Испания, Кипр, Люксембург, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

3. Зарегистрирован в качестве промышленного образца DM/216832 в Канаде, Швейцарии, Великобритании, Японии, Мексике, Норвегии, России, Украине, США.

4. Заявлен в качестве промышленного образца 2021306836535 в Китае (а именно «в Национальном управлении по интеллектуальной собственности Китая»).

Предлагаемый ПЕРФОМЕТР, защищенный голограммой, изготовлен из тех же материалов, с использованием того же оборудования и по той же технологии монтажа, что и ЭТАЛОННЫЙ ПЕРФОМЕТР, имеющий Сертификат калибровки, выданный Окружным отдел мер и весов в Познани. № свидетельства WM/1669-1/2021.

PL

UWAGI EKSPOLATACYJNE

- zalecane jest używanie PERFOMETRU w temperaturze pokojowej (15-25’C) (59-77’F);

- miarka wykonana jest z materiałów elastycznych. Jednak zbyt mocne wygięcie może spowodować stałe odkształcenie lub doprowadzić do jej złamania;

BARDZO WAŻNE !!!

- ze względu na użyte materiały, delikatność, słabą odporność na zarysowania, nie należy używać PERFOMETRU na powierzchniach brudnych, chropowatych;

- zalecane jest przechowywanie miarki w załączonej firmowej kieszeni ochronnej;

- zabrudzoną miarkę PERFOMETR można przetrzeć bawełnianą szmatką zamoczoną w wodzie.

EN

COMMENTS

- it is recommended to use PERFOMETR at room temperature (15-25'C) (59-77'F);

- the measure is made of flexible materials. However, bending too much can cause permanent deformation or lead to its breakage;

- due to materials used, delicacy, poor scratch resistance, PERFOMETR should not be used on dirty, rough surfaces;

- it is recommended to store the gauge in the included protective pocket;

- soiled PERFOMETR gauge can be wiped with cotton cloth soaked in water.

DE

ANMERKUNGEN

- Es wird empfohlen, das PERFOMETR bei einer Raumtemperatur von 15-25°C (59-77°F) zu verwenden;

- Das PERFOMETR ist aus flexiblen Materialien gefertigt. Ein zu starkes Biegen kann jedoch zu dauerhaften Verformungen oder zum Bruch führen;

- Aufgrund der verwendeten Materialien, der Zartheit und der geringen Kratzfestigkeit sollte das PERFOMETR nicht auf schmutzigen, rauen

Oberflächen verwendet werden;

- Es wird empfohlen, das PERFOMETR in der beiliegenden Schutztasche aufzubewahren;

- Verschmutzte PERFOMETR können mit einem in Wasser getränkten Baumwolltuch abgewischt werden.

RU

ПРИМЕЧАНИЯ

– ПЕРФОМЕТР рекомендуется использовать при комнатной температуре (15-25’C) (59-77’F);

– линейка выполнена из эластичных материалов. Однако при слишком сильном изгибе она может деформироваться или сломаться;

– из-за используемых материалов, хрупкости, низкой стойкости к царапинам ПЕРФОМЕТР нельзя использовать на грязных, шершавых поверхностях;

– рекомендуется хранить шкалу в прилагаемом фирменном защитном кармашке;

– загрязненный ПЕРФОМЕТР можно протереть хлопчатобумажной тканью, смоченной водой.

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij