W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Ps
2024
Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Regulamin Klubu "CZENSTOCHOVIANA"

 1. Klub "CZENSTOCHOVIANA" zwany dalej Klubem - jest dobrowolną organizacją skupiającą filatelistów zbierających znaki pocztowe wydane i stosowane oficjalnie przez Zarządy Pocztowe w kraju i za granicą z przeznaczeniem do powszechnego użytku na terytoriach podległych tym Zarządom, związane bezpośrednio i pośrednio z historią, wydarzeniami, obiektami i postaciami związanymi z Ziemią Częstochowską i jej regionem.

  Klub "CZENSTOCHOVIANA" skupia również zbieraczy walorów filumenistycznych i fonokartystycznych związanych bezpośrednio i pośrednio z Ziemią Częstochowską i regionem, które swoimi cechami kwalifikują się do włączenia ich do tej tematyki.

  Klub powołany został przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Częstochowie i działa przy tym Zarządzie zgodnie z art. 8 pkt. 8, oraz art. 49 pkt. 8 Statutu Polskiego Związku Filatelistów.

 2. Adres Klubu:

  Polski Związek Filatelistów

  Zarząd Okręgu w Częstochowie

  ul. Ogrodowa 67

  42-200 CZĘSTOCHOWA

 3. Działalnością Klubu kieruje Rada Klubu w składzie 3 do 5 osób (Członków PZF), w tym: Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik, którzy tworzą Prezydium Klubu.

 4. Cel działalności Klubu:

  1. propagowanie zbieractwa walorów filatelistycznych, filumenistycznych i fonokartystycznych związanych z Ziemia Częstochowską i jej regionem,
  2. inicjowanie tematyki opracowań naukowo - badawczych, popularno - naukowych i popularyzatorskich, skierowanych do szerokiej rzeszy odbiorców, poprzez publikacje w prasie, radiu i telewizji,
  3. udzielanie pomocy członkom Klubu w uzyskiwaniu i wymianie walorów filatelistycznych, związanych tematycznie z Ziemią Częstochowską i jej regionem,
  4. udzielanie pomocy członkom Klubu w kompletowaniu i opracowywaniu zbiorów wystawienniczych,
  5. organizowanie spotkań wymiennych, prelekcji, wernisaży, pokazów i wystaw tak nie konkursowych jak i konkursowych,
  6. inicjowanie opracowań publicystycznych i ich wydawanie,
  7. opracowanie i wprowadzanie do obiegu pocztowego kasowników okolicznościowych,
  8. współpraca z innymi organizacjami zainteresowanymi propagowaniem historii, geografii walorów krajoznawczych itp., dotyczących Ziemi Częstochowskiej i regionu.
 5. Udział w pracach Klubu mogą brać członkowie Polskiego Związku Filatelistów, bez względu na przynależność organizacyjną, którzy podpiszą deklarację o przystąpieniu do Klubu i opłacą składkę roczną w wysokości 24,- zł.

  Emeryci i renciści opłacają połowę składki.

 6. Raz w roku zwoływane jest zebranie Klubu, na którym Rada Klubu składa sprawozdanie roczne i przedstawia plan pracy na następny rok. Raz na cztery lata Rada Klubu zwołuje Zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Klubu, na którym wybierana jest nowa Rada Klubu w składzie określonym jak w pkt. 3.

 7. Opracowany przez Radę Klubu i zaakceptowany przez członków Klubu roczny i 4-letni plan pracy wraz z preliminarzami wydatków muszą być zatwierdzone przez Zarząd Okręgu PZF w Częstochowie.

 8. Rada Klubu używa podłużnej pieczątki o treści:

  Polski Związek Filatelistów

  Zarząd Okręgu w Częstochowie

  Klub Filatelistów "CZENSTOCHOVIANA"

  ul. Ogrodowa 67

  42-200 CZĘSTOCHOWA

 9. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Częstochowie Uchwałą nr 2 pkt. 6 z dnia 2002.03.26.

Wzór deklaracji członkowskiej

DEKLARACJA

CZŁONKA KLUBU ZAINTERESOWAŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW

"CZENSTOCHOVIANA"

Zarząd Okregu PZF w Częstochowie, ul. Ogrodowa 67

42-200 CZĘSTOCHOWA

Imię i nazwisko................................................
Adres zamieszkania................................................
Data i miejsce urodzenia................................................
Zawód: ..................Wykształcenie ............................
Przynależność do Koła Nr .......lub Oddziału PZF w ......................
Okręg PZF w................................................

Posiadam eksponaty wystawowe:

 1. .....................................................................
 2. .....................................................................
 3. .....................................................................

(w przypadku braku miejsca podać na dodatkowej karcie)

Moje inne zainteresowania: .............................................

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Klubu

Miejce, data ................................ podpis ........................

_______________________________________________________________________

Przyjęty do Klubu dnia ............................. Decyzja Zarządu Klubu ......................

Uwagi ......................................................................................

Za Zarządem Okręgu Częstochowskiego PZF

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij