W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2022
Cp
2022
Do
2022
Er
2022
Ps
2022

Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Ps
2023

PERFOMETRREKLAMA

Prawo pocztowe

Aby dostosować rynek usług pocztowych i telekomunikacyjnych do wymogów Unii Europejskiej dotychczasowa Ustawa o łączności zostaje zastąpiona przez dwie ustawy - Prawo Telekomunikacyjne i Prawo Pocztowe. Oznacza to m.in. rozdzielenie tych obszarów, co jest spowodowane zróżnicowaniem działalności pocztowej i telekomunikacyjnej, zarówno pod względem stosowanej techniki i technologii, organizacji rynku usług, jak też stosunków prawnych z użytkownikami.

Projekt ustawy Prawo Pocztowe przewiduje dalszą stopniową demonopolizację i liberalizację rynku pocztowego w Polsce, poprzez znaczne zredukowanie prawnego monopolu operatora publicznego na świadczenie niektórych usług pocztowych oraz rezygnacji ze stosowanych obecnie administracyjnych ograniczeń w podejmowaniu działalności pocztowej (koncesjonowania). Podstawowym celem projektowanej ustawy jest stworzenie warunków dla rozwoju usług pocztowych, a także zwiększenia dostępności do pocztowych usług powszechnych i poprawy ich jakości przy jednoczesnym uwzględnieniu ochrony interesów użytkowników usług pocztowych.

Usługi pocztowe zdefiniowano w projekcie jako zarobkowe przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych i druków a także innego rodzaju przesyłek przyjmowanych, przemieszczanych i doręczanych przez operatora publicznego. Do usług pocztowych zaliczono także realizowanie przekazów pocztowych. W ustawie nie zostały wyodrębnione usługi kurierskie, gdyż przyjęto rozwiązanie, że zasady świadczenia usług pocztowych powinny być jednolite niezależnie od sposobu czy szybkości ich świadczenia.

Proponuje się aby Poczta Polska zachowała monopol na doręczanie przesyłek listowych o masie do 350g (w obrocie krajowym, obecnie granica ta wynosi 2000g). W ramach liberalizacji rynku usług pocztowych proponuje się także umożliwienie innym operatorom świadczenia usług zastrzeżonych dla operatora publicznego, pod warunkiem, że opłata za daną usługę nie będzie mniejsza niż 5-krotność najniższej opłaty określonej w cenniku usług powszechnych operatora publicznego za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki najszybszej kategorii. Ważnym zaspisem ustawy jest obowiązek udostępnienia każdemu operatorowi pocztowemu skrzynek odbiorczych instalowanych po wejściu w życie ustawy.

Zasadnicza część przepisów dotyczących świadczenia usług pocztowych wprowadza jednolite zasady i warunki ich świadczenia przez wszystkich operatorów. Jako generalną zasadę przyjęto, że świadczenie usług pocztowych odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy użytkownikiem a operatorem, w których strony określają warunki wykonywania usług (umowa taka może być zawarta np. poprzez wrzucenie listu do skrzynki).

Projekt ustawy Prawo pocztowe określa minimalny zestaw usług pocztowych, do korzystania z których ma prawo każdy użytkownik, nazwanych w projekcie usługami powszechnymi, jak również zasady ich świadczenia. Do usług powszechnych zaliczono przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych o masie do 2000 g, w tym przesyłek poleconych i z zadeklarowaną wartością, paczek pocztowych o masie do 20 kg, w tym paczek pocztowych z zadeklarowaną wartością, a także cekogramów o masie do 7000 g (art. 35). Usługą powszechną będzie również realizowanie przekazów pocztowych. Wymagania dotyczące jakości usług powszechnych (m.in. terminy doręczenia, wskaźniki gęstości rozmieszczenia placówek pocztowych) określi minister właściwy do spraw łączności. Jest to nowe rozwiązanie. W obecnym stanie prawnym operator publiczny (Poczta Polska) nie ma ustalonych obowiązków w tym zakresie.

Projekt ustawy określa zakres odpowiedzialności operatorów pocztowych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej (art. 47) na podobnych zasadach jak w ustawie o łączności, tj. w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

Zgodnie z zaleceniami dyrektywy UE, projekt przewiduje utworzenie niezależnego organu regulacyjnego w działalności pocztowej, nazwanego Prezesem Urzędu Regulacji Rynku Pocztowego (Prezes URRP). Prezes URRP wypełnia swoje obowiązki za pomocą Urzędu Regulacji Rynku Pocztowego (URRP).

Opracowanie na podstawie materiałow prasowych Ministerstwa Łączności: Marek Jedziniak

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij